Miljöarbete

Med ägarnas stora miljöintresse i grunden är det lätt och inspirerande att jobba fram hållbara lösningar i hela verksamheten. Vårt miljöarbete präglas av ett uppströms miljöarbete, där vi kontinuerligt strävar efter att hitta och utveckla nya hållbara lösningar. Att arbeta uppströms innebär att vi framför allt fokuserar på att hantera och åtgärda källan till miljöproblem och i första hand välja lösningar som inte skapar nya miljöproblem.

All gödsel som kommer från gården återanvänds, dels genom att vi gödslar våra åkrar, dels genom att spånbaserat gödsel från tränings- och tävlingsstallet används vid vår värmeproduktion. Halmbaserad gödsel och djupströbäddar komposteras oftast innan användning för att få en bättre gödslingseffekt. Halmbaserad gödsel är jordförbättrande vilket vi tydligt ser på våra äldsta marker jämfört med nyförvärvad mark där man inte har haft egen djurhållning och gödselhantering.

Vi byter löpande ut energikrävande lampor mot energieffektiva LED-lösningar. Solpaneler har installerats på olika byggnadstak och vi utvärderar också lokal vindkraft. Nästa steg blir att hitta någon form av energilagring/batteri för att kunna bygga ut och nyttja mer solel. Idag lagrar vi en del i våra eldrivna fordon som även laddas dagtid.

En stor del av våra mindre maskiner och mellanstora maskiner är eldrivna. Bland annat har vi en av landets första eldrivna lastmaskiner, en Kramer KL25.5e.

Inköp av olika förbrukningsartiklar är en viktig del av miljöarbetet och i första hand är det ekologiska eller miljövänliga alternativ som köps in.

Även om Menhammar har en stor markareal så nyttjar vi marken ganska intensivt med stor djurhållning. Då måste vi jobba smart, förvalta våra jordar klokt och lämna så litet negativt avtryck som möjligt.

Vi har investerat i en fosfordamm för att reducera
näringsämnen i form av framförallt fosfor men även kväve till Mälaren.