Klimatresultat för 2022: minus 418 835 kg CO2

Menhammar Gård bytte drivmedel till sina jordbruksmaskiner från fossil diesel till HVO, som tillverkas av 100 % förnybara råvaror. Tack vare detta minskade utsläppen av växthusgaser, CO2, under 2022 med häpnadsväckande 418 835 kg!

Neste MY förnybar diesel är 100% HVO, ett helt förnybart dieselbränsle, som kan användas i vanliga dieselmotorer. Bränslet tillverkas av 100% förnybara råvaror, som växt- och djurfetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. HVO står för Hydrotreated Vegetable Oil och framställs genom att råvaran behandlas med vätgas och ombildas till förnybar diesel.

HVO används till traktorer och hjullastare på gården:

– Det här är en del i vår resa mot ett fossilfritt lantbruk. HVO är ett förnybart drivmedel som reducerar våra utsläpp rejält, säger Ulf Segerström, driftledare på Menhammar Gård.

 

Miljödiplom 2022

Fastighetsel från solen

Vårt systerbolag Wallfast har installerat solpaneler på Soya Groups huvudkontor i Stockholm samt på Menhammar ute på Ekerö.  Wallfast är självförsörjande på förnyelsebar, fossilfri el. En växande energikälla är solpaneler.

Bostäder och service är den sektor som står för den största andelen av Sveriges elanvändning. En stor del av elen går åt i hushållen men också till driften av tekniska installationer, tvättstugor, belysning och hissar; det som vi kallar för fastighetsel.

En ny solpanelsinstallation på 60 kvadratmeter på ett hyreshus på Gärdet förväntas producera 13 MWh el per år. Det kommer mer än väl att täcka byggnadens elbehov för allmän belysning, hissar och tvättrum, medan överskottet kommer att säljas.

– Vi har investerat i solpaneler sedan 2015, och vi fokuserar på kontorsbyggnader. Anledningen är att de använder det mesta av sin el under dagen när solen skiner, medan det motsatta i allmänhet gäller för bostäder. I framtiden hoppas vi dock att batterilagring kommer att göra solenergin mindre beroende av förbrukningsmönstren under olika tider på dagen, säger Carl Talling, marknadschef på Wallfast.

Carl Talling, marknadschef på Wallfast

Hästgödsel blir värme

Biobränsleanläggningen på Menhammar omvandlar hästgödsel och flis till värme. Sedan 2012 har anläggningen värmt ut stall, träningsanläggningar, gårdsbyggnader och intilliggande bostäder.
Ungefär en tredjedel av den energi som används i Sverige idag kommer från biobränslen. De främsta fördelarna med biobränslen är att de är förnybara, att de tar tillvara på oönskade biprodukter och att den energi de producerar är billigare än den man får genom att använda olja eller el.

Biobränsleanläggningarna på Menhammar Gård & Stuteri installerades 2012 respektive 2014, och uppgraderades 2018 till en total effekt på 1 MW. Årsproduktionen uppgår för närvarande till 1,6 GWh, vilket är tillräckligt för att värma gården, stallen och gårdsbyggnaderna på träningsanläggningen i Yttersta och ett antal närliggande bostäder med hjälp av värmekulvertar.

– Vi använder den ena pannan för att bränna träflis och hästgödsel och den andra för att bränna enbart flis, med trä som kommer från vår egen skog. Gården värmdes tidigare upp med olja, så ur hållbarhetssynpunkt har det skett en enorm förbättring, säger Ulf Segerström, driftchef på Menhammar Gård.

Menhammar-lastbil gör samhällsnytta hos sjöräddningen

En lastbil som har tjänat ut sin roll på Menhammar Gård, har fått ett nytt syfte hos Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS. Menhammar Gård och Scania donerar lastbilen för att göra en liten insats för att minska resursslöseriet.

– Vi hoppas att lastbilen därmed kommer till många års samhällsnytta, säger Ulf Segerström, driftledare på Menhammar Gård.

Effektivare värmeproduktion med ny HVO-hjullastare

Menhammar Gård effektiviserar transporterna med biobränslen till värmepannan genom att investera i en ny teleskophjullastare: JCB 320 S. Hjullastaren är utrustad med hitchkrok och är godkänd för HVO-fossilfritt biobränsle.

– Vi spar in behovet av och nyttjandet av en traktor när vi kan använda enbart lastmaskin och kärra. Helt i linje med vårt hållbarhetstänk, säger Ulf Segerström, driftledare på Menhammar Gård.