Fosfordamm minskar övergödning i Mälaren

För att stoppa övergödningen av sjöar och vattendrag måste vi minska utsläppen av näringsämnen från jordbruket. Ibland kan naturen själv vara lösningen. Fosfordammen på Menhammar halverar fosforutsläppen från gården.
Övergödning är ett globalt problem som drabbar många små och stora sjöar. Varje år tar Östersjön emot 30 000 ton fosfor och nästan en miljon ton kväve, och den har nu världens största döda zon. Mälaren är Sveriges största dricksvattenkälla. Den var kraftigt övergödslad på 1960-talet och nu är tillståndet bättre men inte bra.

vergödning är ett globalt problem som drabbar många små och stora sjöar. Varje år tar Östersjön emot 30 000 ton fosfor och nästan en miljon ton kväve, och den har nu världens största döda zon. Mälaren är Sveriges största dricksvattenkälla. Den var kraftigt övergödslad på 1960-talet och nu är tillståndet bättre men inte bra.

En orsak till övergödningen av Mälaren är det stora antalet jordbruk i regionen. Jordbruksgödsel som innehåller fosfor och kväve stimulerar tillväxten av grödor. Jorden släpper naturligt ut olika mängder fosfor och kväve beroende på årstid, och det sker en hel del urlakning på våren. Vid kraftiga regn då växterna inte absorberar näringsämnen särskilt väl, rinner näringsämnena till sjön och stimulerar tillväxt av alger och vattenväxter. Om övergödningen fortsätter följer syrebrist och det leder så småningom till fullskalig syrebrist med utrotning av fisk och växter som ett möjligt resultat.

Fosfor binds till lera i fosfordamm

Under 2019 byggde Menhammar Gård en fosfordamm. Den fångar upp fosfor från hästgödsel i betesmarker och fält, som annars skulle transporteras med regnet till diken och bäckar. Genom att leda ytvatten till denna damm minskas mängden fosfor som når Mälaren med 40-60 procent.

Efter flera års betande har gårdens naturliga betesmarker utvecklat det som kallas ängsmångfald. Det innebär att betande djur håller dominanta växter som gräs, träd och buskar under kontroll, så att marken förblir öppen och erbjuder unika livsmiljöer. Det leder i sin tur till ännu större mångfald.

– I dammen binds fosfor till lerpartiklar som sjunker till botten som sediment, medan kvävet lägger sig i de grunda områdena i dammen. Vattenväxter på ungefär en halv meters djup absorberar kvävet och använder det som näringsämne, säger Ulf Segerström, driftchef på Menhammar Gård.

Samarbete med Länsstyrelsen

Investeringen i dammen gjordes med ett anslag på 200 000 kronor från Länsstyrelsen som en del av landsbygdsutvecklingsprogrammet.

– Dammen har flera fördelar för miljön. Förutom att minska mängden fosfor som når Mälaren bidrar den också till större biologisk mångfald. I många områden finns det en brist på våtmarker som amfibier, insekter och därmed även fåglar är beroende av, säger Emma Lennmo, våtmarkshandläggare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Fakta om fosfordammar

Sveriges första fosfordamm byggdes 2009. En doktorsavhandling från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 2014 visade att dessa dammar är effektiva för att minska mängden gödsel som rinner ut i vattendrag.

TEXT: Thomas Östberg

Tystare traktorer utan avgaser är bättre för djuren

Menhammars eltraktorer minskar stressen hos hästar och kor, och innebär samtidigt en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Dessutom är det billigare.

Menhammar Gård har som mål att samtliga jordbruksmaskiner ska drivas av elektricitet. I drygt två år har Menhammar använt eldrivna hjullastare från Kramer med en maximal tipplast på 2 500 kg. Gårdens driftchef Ulf Segerström upplever att det finns många fördelar med eldriften.

– De eldrivna hjullastarna släpper inte ut några avgaser, vilket är ett stort steg på vår väg mot ett helt fossilfritt lantbruk. Ljudnivån är lägre vilket gör att vi kan komma närmare djuren vid utfodring. På så sätt kan vi undvika onödig stress för hästarna och korna, säger Ulf Segerström. Vi som maskinägare kan ta ansvar för miljön och samtidigt också skapa en arbetsmiljö utan avgaser och buller för våra medarbetare. Och tack vare eldriften kan vi utföra arbeten inomhus. Trots en mindre storlek upplever vi att maskinen är stabil och klarar av många av de arbetsmoment vi har på gården.

Billigare i drift och mindre underhåll

Det finns även positiva ekonomiska aspekter.

– Vi har fått minskade kostnader för drivmedel, dels för att el är billigare än HVO och dels för att elmotorer arbetar mer effektivt. Service och underhåll är minimalt då det är färre komponenter som kan krångla eller slitas ut på en elmotor i jämförelse med en vanlig motor.

Uthålligare och snabbare

Hur ser du på framtiden för eldrivna arbetsmaskiner?

– Prestandan på våra nuvarande maskiner är cirka fem timmar. Önskvärt för framtiden är längre räckvidd på batteriets samt en något högre hastighet; vi kör en del transportsträckor och då kan hastigheten upplevas som låg. För att skona resurser och samtidigt öka vår effektivitet tror jag att vi i framtiden kommer se fler, större och anpassade maskiner för ett modernt jordbruk.

 Se film om Menhammar Gårds eldrivna traktorer:

Med siktet inställt på fossilfritt lantbruk

Miljöfrågor är ett prioriterat område i alla verksamheter inom vår koncern; oavsett verksamhet ska den drivas för att successivt minska sin miljöbelastning. Och lika viktigt – vi löser inte ett miljöproblem med något som skapar ett nytt problem.

Inom lantbruket på gården pågår en intensiv och spännande utveckling med ny teknik och nya lösningar – allt för att i framtiden minska miljöbelastningen. Exempel på detta är solceller, vindkraft och alternativa fossilfria drivmedel för maskinpark och för uppvärmning.

Se mer om vårt pågående arbete i filmen nedan:

 

 

90 % mindre växthusgasutsläpp från Menhammars traktorer

Som ett steg i resan mot ett fossilfritt lantbruk byts dieseln i tre av Menhammars traktorer ut till HVO, som tillverkas av återvunna fetter som slaktavfall och frityrolja. Projektet är ett samarbete mellan Menhammar Gård, Lantmännen Maskin Valtra och Neste MY förnybar diesel.

Ulf Segerström, Menhammar Gård
Ulf Segerström, Menhammar Gård

Det långsiktiga målet för traktorerna på Menhammar Gård är ren eldrift. För att minska mängden växthusgaser som lantbruket genererar fram till dess, har tre av gårdens traktorer bytts ut mot nya Valtra N174 Active som körs på HVO.

– Det här är en del i vår resa mot ett fossilfritt lantbruk. HVO är ett förnybart drivmedel som kommer att reducera våra utsläpp rejält, säger Ulf Segerström, driftledare på Menhammar Gård.

Samarbetspartners i projektet är Lantmännen Maskin och traktortillverkaren Valtra.
– Vi är väldigt glada att Menhammar väljer Valtra från Lantmännen Maskin och utnyttjar möjligheten att köra traktorerna på HVO. Varje aktör i det här projektet har sina specialistkunskaper och när vi kopplar ihop det får vi möjlighet att göra en viktig insats för klimatet, säger Per Wretblad, Brand Manager Valtra på Lantmännen Maskin.

Per Wretblad, Lantmännen Maskin

HVO-bränslet Neste MY förnybar diesel levereras till Menhammar Gård av Energifabriken. Råvaran är återvunna fetter som slaktavfall och frityrolja. Det är viktigt för Menhammar att palmolja inte används som råvara, men det kan förekomma inblandning av restprodukten PFAD som uppstår när matolja tillverkas av palmolja. Alla råvaror som används är hållbarhetscertifierade.

 

Fakta: Neste MY förnybar diesel

Neste MY förnybar diesel är 100% HVO, ett helt förnybart dieselbränsle, som kan användas i vanliga dieselmotorer. Bränslet tillverkas av 100% förnybara råvaror, som växt- och djurfetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären.  HVO står för Hydrotreated Vegetable Oil och framställs genom att råvaran behandlas med vätgas och ombildas till förnybar diesel.

HVO har samma bränsleegenskaper som fossil diesel, men minskar utsläppen av nya växthusgaser med upp till 90 procent och innehåller inte svavel och aromatiska kolväten. Även utsläppen av partiklar, kväveföreningar, kolväten och kolmonoxid minskar. HVO är inte heller giftigt för vattenlevande organismer.

Läs mer hos: Energifabriken